Hulp

Hulp

het UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Ze geven uitvoering aan de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet). Het UWV maakt onderdeel uit de overheid en valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

fouten
Het UWV is berucht omdat de medewerkers veel fouten maken. Wat volgt zijn onnodige en lange procedures, soms tot aan de rechter. Daarnaast zijn de medewerkers vaak onverschillig. Een klacht indienen helpt niet en ook de Nationale ombudsman laat het meestal afweten.

je bent een nummer
Probeer de brieven van het UWV zo min mogelijk persoonlijk op te vatten. Dat geldt ook voor nare opmerkingen of vragen die je krijgt tijdens gesprekken. Voor het UWV ben je slechts een nummer. Dit is allesbehalve prettig, maar veranderen kun je het niet. Geef de medewerkers van het UWV niet meer medische en persoonlijke informatie dan strikt noodzakelijk om je rechten te beoordelen. Houdt het zakelijk en ventileer je frustraties over hun omgangsvormen ergens anders, waar je wél gehoor vindt.

protesteren
Een officiële klacht indienen bij het UWV, bijvoorbeeld omdat je slecht behandeld bent, is meestal zinloos. De slager keurt zijn eigen vlees. Anders is het als je een brief van het UWV hebt ontvangen over bijvoorbeeld je mate van arbeidsongeschiktheid, je arbeidsvermogen, de duur of hoogte van je uitkering. In dat geval kun je meestal in bezwaar gaan. Een bezwaarprocedure is iets heel anders dan een klachtprocedure. Een bezwaarprocedure is vaak wél zinvol. Bezwaar indienen kan per brief of digitaal en is kosteloos. Meer over bezwaar maken lees je in ons artikel 'bezwaar maken bij het UWV'. Kom je er alleen niet uit, schakel dan (gesubsidieerde) rechtshulp in.

rechtshulp
Als je juridische bijstand zoekt of advies nodig hebt, kun je het best een advocaat inschakelen. Let erop dat deze is gespecialiseerd in sociale zekerheid. Kun je dit niet betalen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand). Je betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Je advocaat kan je helpen met de aanvraag daarvan. Meer informatie vindt je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wist je trouwens dat veel advocatenkantoren een gratis inloopspreekuur hebben? Een advocaat die gespecialiseerd is in sociale zekerheid vind je onder meer op www.advocatenloket.nu. Vul je postcode in en kies voor "sociale zekerheidsrecht" als specialisatie. Het eerste gesprek is kosteloos. Zorg ervoor dat je je verhaal kort en zakelijk houdt. Met vervelend gedrag van UWV-medewerkers kan een advocaat je meestal niet helpen. Wel met beslissingen die gaan over bijvoorbeeld de hoogte en duur van je uitkering.

bezwaar afgewezen
Als het UWV je bezwaar afwijst kunt je daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dit kan per post of digitaal (DigiD nodig). Aan de beroepsprocedure zijn griffierechten verbonden. De hoogte daarvan vind je op de website van de rechtspraak op deze pagina. Kijk naar het bedrag dat staat bij uitkeringen voor particulieren (natuurlijke personen). Als je in beroep gaat is een advocaat niet verplicht. Bij ingewikkelde zaken is rechtshulp echter wel aan te raden.

melding te late beslissing
Bij het nemen van een beslissing dient het UWV zich te houden aan de beslistermijnen van de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Weigert het UWV een beslissing te nemen binnen die termijn, dan kun je gebruikmaken van de Wet Dwangsom en Beroep. Je doet dit door het UWV na afloop van de beslistermijn een ingebrekestelling te sturen, oftewel een brief waarin je kenbaar maakt dat je nu echt een beslissing wenst. Reageert het UWV niet binnen 14 dagen, dan hoef je niet langer te wachten op de beslissing op je bezwaar, maar kun je direct in beroep bij de rechtbank.

dossier opvragen
Je hebt het recht om per post een afschrift van je dossie te ontvangen. Als je hierom vraagt kun je verwijzen naar artikel 35 van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).

medische keuring
Wil de UWV-arts je zien voor een medische keuring, dan is het verstandig om je klachten en beperkingen op schrift te stellen. Zorg ervoor dat dit document in je dossier terechtkomt. Je bent dan niet afhankelijk van de vragen die de arts stelt en het rapport dat hij/zij schrijft. Zo hou je zelf de regie.

Weigert de arts om medische informatie op te vragen bij je behandelaars? Doe dit dan zelf. Je hebt er recht op. Stuur de informatie van je artsen niet in zijn geheel naar het UWV door, maar haal eruit wat nodig is om je zaak te onderbouwen.

oneens met medische rapportage
Bent je het niet eens met een medische of arbeidsdeskundige rapportage van het UWV? Dan kun je daartegen niet in bezwaar gaan. Neemt het UWV een beslissing op basis van een dergelijke rapportage? Dan kun je tegen die beslissing wél in bezwaar. Als je bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt de beslissing ongedaan gemaakt. De medische/arbeidskundige rapportages die ten grondslag lagen aan de beslissing blijven echter in je dossier zitten.

UWV kan deze rapportages op een later tijdstip opnieuw gebruiken om je situatie te beoordelen. Staan er pertinente onjuistheden in een dergelijke rapportage, dan kun je een brief sturen waarin je dit kenbaar maakt met het verzoek of de UWV-medewerker dit aan je dossier toevoegt. Het UWV zal de bestreden rapportage zelf echter niet verwijderen en is hiertoe ook niet verplicht.

medisch tuchtrecht
Ben je van mening dat de UWV-arts je echt verkeerd heeft behandeld, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zorg ervoor dat je je klacht kunt aantonen en motiveren. Het Tuchtcollege legt niet zomaar een maatregel op. Er moet dan echt een grove fout gemaakt zijn door de arts. Gaat het om een meningsverschil, dan is deze procedure niet zinvol. Hiervoor is namelijk de bezwaarprocedure van het UWV.

Als je sterker wilt staan tegenover de UWV-arts is het verstandig om het gesprek met de arts op te nemen. Je hebt hiervoor geen toestemming nodig. Je kunt ook een getuige meenemen naar het gesprek. 

niet kunnen rondkomen
Als je niet kunt rondkomen van je UWV-uitkering heb je mogelijk recht op een toeslag van het UWV (Toeslagenwet). Je uitkering wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum. Daarbij wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen, dus ook het inkomen van je eventuele partner.

Iedereen heeft recht op het sociaal minimum. Dit is 70% van het minimumloon. Als je een partner hebt dient het gezamenlijke inkomen minimaal gelijk te zijn aan het minimumloon. Heb je geen recht op een uitkering van het UWV en heb je geen andere mogelijkheden om voldoende inkomsten te verwerven, dan kun je een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente. Veel informatie hierover vind je op de website van de Bijstandsbond.

beschuldigd van fraude
Het UWV kan je op elk moment beschuldigen van fraude. Dit gaat ongemerkt. Je krijgt het vriendelijke verzoek om wat vragen over je persoonlijke situatie te beantwoorden en een paar weken later word je geconfronteerd met torenhoge vorderingen en boetes. Ga dus niet in gesprek voordat je precies weet met wie je te maken hebt. Lees ook onze tips voor een gesprek met de fraude-inspecteur

Algemene tips

 • lees brieven
  Dit klinkt als een open deur, maar als je een brief van het UWV ontvangt, lees deze dan zorgvuldig. Lees hem net zo vaak tot je precies begrijpt wat er staat. Begrijp je iets niet, probeer dit dan uit te zoeken, bijvoorbeeld via internet.

 • bewaar alles
  De medewerkers van het UWV zijn vaak niet te vertrouwen. Zorg daarom dat je alles altijd op papier hebt staan. Schrijf liever een brief of mail dan dat je de telefoon pakt. Noteer alles en bewaar alles.

 • regel een ontvangstbewijs
  Als je digitaal correspondeert met het UWV, zorg er dan voor dat je kunt bewijzen dat UWV jouw  informatie heeft ontvangen. Maak bijvoorbeeld screenshots. Dien je digitaal een bezwaarschrift in, let er dan op dat je een bewijs van ontvangst krijgt via de mail.

  Correspondeer je per traditionele post, zorg ook dan voor een ontvangstbewijs, bijvoorbeeld door je brief aangetekend te versturen. Als je een wijziging niet tijdig doorgeeft (vaak binnen 7 dagen), dan kun je een boete krijgen die enorm kan oplopen. Maakt het UWV je wijziging zoek, dan moet jij kunnen aantonen dat je de wijziging wel verstuurd hebt.
 • termijnen
  Als je een bericht van het UWV hebt ontvangen met daarin een beslissing, let dan goed op of er een termijn gesteld is om in bezwaar te gaan. Als je te laat bent met reageren, wordt je brief niet in behandeling genomen.

Wat is passend werk in de WW?

Wie in de WW komt probeert vaak eerst werk te vinden op zijn eigen niveau van opleiding, ervaring en loon. Maar wat als dat niet lukt? En moet je eigenlijk verplicht sollicteren als het UWV een vacature aanbiedt? Hoe zit het als je niet meer geschikt bent voor je vroegere werk? Deze vragen zullen we in dit artikel beantwoorden.

Lees meer

Bezwaar maken bij het UWV

De mensen die bij het UWV werken moeten ervoor zorgen dat je een uitkering krijgt als je daar recht op hebt. Ook moeten ze ingaan op vragen en verzoeken die je hebt. Vaak doen de medewerkers van het UWV wat je zegt, maar vaak ook niet. Dan ontvang je bijvoorbeeld een brief die niet klopt of worden afspraken niet nagekomen.

besluit

Als je het niet eens bent met je rechten en plichten kun je daartegen in bezwaar gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beslissing over de WW, Ziektewet, WIA, WAO of Wajong. Het kan ook gaan over een boete of over een betalingsregeling.

Lees meer

Gesprek met de fraude-inspecteur: 10 tips

Iedereen die een (gedeeltelijke) uitkering ontvangt of heeft ontvangen van het UWV kan te maken krijgen met een controle door de afdeling Handhaving. De mensen die bij de afdeling Handhaving werken zijn niet altijd even betrouwbaar en de waarheidsvinding laat te wensen over. 

Lees meer