Rekenkamer: effectiviteit van reïntegratiebeleid is onduidelijk

Het ministerie van SZW heeft begroot dat er in 2013 opnieuw 1,1 miljard uitgegeven wordt aan reïntegratie-beleid. De Algemene Rekenkamer stelt vast dat aan deze begroting geen doelstellingen of streefcijfers zijn verbonden.

Informatie vanuit het UWV over de behaalde resultaten in het verleden ontbreekt ten enenmale. Er wordt dus 1,1 miljard uitgegeven aan reïntegratiebeleid, terwijl iedere onderbouwing of controle ontbreekt. 

De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling is. Het ministerie van Sociale Zaken wil in 2013 opnieuw 1,1 miljard investeren in het reïntegratiebeleid. Op 20 november 2012 stuurde de Algemene Rekenkamer een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Hierin adviseert zij de Tweede Kamer onder meer over deze begroting van 1,1 miljard. 

De Rekenkamer stelt vast dat er informatie van het UWV over de behaalde resultaten ontbreekt. Ook constateert zij dat er er geen doelstellingen of streefcijfers zijn opgenomen in de begroting. Zij adviseert het ministerie van Sociale Zaken om alsnog doelstellingen te verbinden aan de begroting. Volgens de Rekenkamer krijgt de Tweede Kamer via de begroting minder informatie dan voorheen.